Margalitadze, T., Meladze, G., & Pourtskhvanidze, Z. (2022). English–Georgian Parallel Corpus and Its Application in Georgian Lexicography. Lexikos, 32(2), 158-176. https://doi.org/10.5788/32-2-1701