Lexikos, L. (2018). Lexikos 28. Lexikos, 28(1). https://doi.org/10.5788/28-1-1480