Lexikos, L. (2017). Lexikos 27. Lexikos, 27(1). https://doi.org/10.5788/27-1-1390