Lexikos, L. (1). Lexkos 15. Lexikos, 15. https://doi.org/10.5788/15-0-1195