Lexikos, L. (1). Lexikos 1. Lexikos, 1(1). https://doi.org/10.5788/1-1-1141