Nkabinde, A. (1). Sibusiso Nyembezi. <i>Isichazimazwi Sanamuhla Nangomuso. (Dictionary for today and the future). Zulu dictionary.</i&gt;. Lexikos, 3(1). https://doi.org/10.5788/3-1-1118