Lexikos, L. (1). Lexikos 4. Lexikos, 4(1). https://doi.org/10.5788/4-1-1072