Lexikos, L. (1). Lexikos 6. Lexikos, 6(1). https://doi.org/10.5788/6-1-1019