(1)
Chabata, E. An Advanced Dictionary? Similarities and Differences Between Duramazwi ReChiShona and Duramazwi Guru ReChiShona *. Lex 1, 12.