(1)
Zhang, Y. Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century. Lex 2024, 34, 213-217.