(1)
Nkabinde, A. Sibusiso Nyembezi. <i>Isichazimazwi Sanamuhla Nangomuso. (Dictionary for Today and the future). Zulu dictionary.</I&gt;. Lex 1, 3.